Een werkgever heeft de taak zorg te dragen voor de werknemers. De arbeid die wordt uitgevoerd mag volgens de Arbowet niet leiden tot nadelige invloed op gezondheid en veiligheid van de werknemers. Dit kan een werkgever bewerkstelligen door te voldoen aan verplichtingen zoals:

 • De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) (artikel 5);
 • Het informeren en instrueren over de werkzaamheden en de risico’s ervan (artikel 8);
 • Toegang bieden tot de bedrijfsarts of arbodienst (artikel 14);
 • Het aanbieden van PAGO’s/PMO’s (artikel 18);
 • Voeren van een PSA-beleid (artikel 2.15).Dit kan worden vertaald naar een goede duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid houdt in dat de werknemers geen lichamelijke en geestelijke klachten ervaren waardoor ze minder of zelfs helemaal niet meer kunnen werken. Naast een verplichting is dit een streven wat veel werkgevers hebben maar wat ze in de praktijk moeilijk vorm weten te geven.

Chrodis+

De Europese samenwerking Chrodis+ heeft een toolkit ontwikkeld voor het praktisch maken van de duurzame inzetbaarheid in 7 onderwerpen. Dit zijn praktische zaken die geborgd kunnen worden in de volgende onderwerpen:

 • Voeding
 • Beweging
 • Ergonomie
 • Mentale gezondheid en welzijn
 • Herstel van werk
 • Teamgeest en sfeer
 • Roken en alcohol

De aanpak vanuit Chrodis+ is in vier punten uitgewerkt, de werkgever zal eerst de werknemers kennis en vaardigheden moeten verschaffen voor erkenning van de 7 onderwerpen. Daarnaast moet er een stimulerende werkomgeving worden gecreëerd die de veiligheid en gezondheid van de werknemers bevordert. Vervolgens moeten er duurzame en wenselijke welzijnsbevorderende maatregelen worden genomen. Tot slot is het goed om de werknemers te belonen bij veilig en gezond gedrag.

Om het onderwerp mentale gezondheid en welzijn als voorbeeld te nemen zijn de 4 stappen als volgt:

 1. Leg uit hoe stress ontstaat en bied een training aan voor timemanagement
 2. Spreek af om het e-mail verkeer buiten de werktijden stil te leggen en creëer fijne werkplekken die werknemers stimuleren geconcentreerd te kunnen werken
 3. Geef werknemers de ruimte in werkuren en bied medezeggenschap in het beleid
 4. Ondersteun werknemers als deze recreatieve activiteiten ondernemen zoals de tijd en middelen bieden wanneer ze samen gaan sporten.

Borger & Burghouts

Wij, als Borger & Burghouts, willen u hier graag in ondersteunen met een register van eisen en met compliance. Door te voldoen aan de genoemde artikelen geeft u vorm en inhoudt aan duurzame inzetbaarheid en voldoet daarmee tegelijk aan wet- en regelgeving. Een win-win situatie.

Borger & Burghouts geeft praktisch advies en vertaald wet- en regelgeving zodat u dit juist interpreteert en implementeert voor uw organisatie. Daarnaast kunt u te allen tijde gebruik maken van de helpdesk waar wij vragen behandelen en advies geven.

Meer weten?
Floor vertelt u er graag meer over.

Werken met gevaarlijke stoffen kan grote risico’s met zich meebrengen en zelfs ernstige ziektes veroorzaken. Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft daarom samen met sociale partners en Arboprofessionals de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen uitgebracht. Deze digitale tool biedt betrokkenen helder inzicht in de eigen verantwoordelijkheden en in die van de anderen bij het inrichten van een veilige werkplek wanneer er gewerkt wordt met gevaarlijke stoffen. De werkwijzer is tot stand gekomen met ondersteuning door TNO en is ontstaan uit een initiatief van FNV.

Taken en verantwoordelijkheden

Wanneer met gevaarlijke stoffen wordt gewerkt, moeten op de werkvloer passende maatregelen worden getroffen om ervoor te zorgen dat het wel op een gezonde en veilige manier gebeurt. Om de juiste maatregelen te kunnen treffen, is een goed functionerende en effectieve arbobeleidscyclus van belang. Het is hierbij noodzakelijk dat zowel werkgevers als werknemers – met name preventiemedewerkers en medezeggenschap – en arboprofessionals weten welke regels uit de Arbowet van toepassing zijn en welke taken en verantwoordelijkheden daarbij horen. In deze werkwijzer is dit voor elke partij op een toegankelijke en overzichtelijke wijze in beeld gebracht.

Gerichte informatie

Met deze werkwijzer in de hand kunnen werkgevers, werknemers en arboprofessionals elkaar aanspreken wanneer de verantwoordelijkheden die horen bij hun rol niet of onvoldoende worden nagekomen. De digitale tool is zo ingericht dat het voor de gebruiker mogelijk is om gericht de benodigde informatie te verkrijgen. Dit maakt de werkwijzer zowel een instrument voor alle betrokken stakeholders gezamenlijk, als een tool met specifieke informatie voor elke stakeholder afzonderlijk.

Open hier de Werkwijzer Gevaarlijke Stoffen 

Bron: Arboportaal
Beeld: TNO

Het coronatijdperk waarin wij nu verkeren vraagt ons anders te denken en vooral anders te werken. Voor een aantal werkzaamheden is dat erg lastig, voor veel blijkt in de praktijk dat online-mogelijkheden toch een goede oplossing bieden.

Als adviseurs van Borger & Burghouts zijn wij veelal op klantlocatie aanwezig om wet- en regelgeving in kaart te brengen en/of de naleving in de praktijk te beoordelen. Voordat het corona-virus ons in haar greep kreeg waren ook wij sceptisch over de mogelijkheden om “op afstand” deze werkzaamheden uit te voeren. Nu we hiertoe gedwongen worden blijkt in de praktijk echter dat er online meer mogelijk is dan vooraf gedacht.

In de afgelopen maanden hebben wij een groot aantal klanten kunnen ondersteunen bij het in kaart brengen van de voor hen relevante wet- en regelgeving. Door gebruik te maken van een specifieke checklijst, bedrijfsinformatie goed te bestuderen en via MS Teams klantcontact te hebben zijn we in staat vanachter ons bureau een register van eisen op te stellen. Het project bij Franklin Offshore is daarvan een mooi voorbeeld.

In de vorige nieuwsbrief vertelde Daniël jullie dat het op afstand samenwerken aan compliance met direct betrokkenen via Pharius een uitkomst is gebleken. Gewoon vanuit je thuiswerkplek wijzigingen in wet- en regelgeving afhandelen, borgingen aanmaken en taken uitzetten en (laten) afhandelen blijkt een zeer welkome functionaliteit. Zeker in deze tijd waarin we elkaar fysiek minder kunnen treffen.
Nieuwe functionaliteiten binnen Pharius zijn onder andere het zelf kunnen beheren (aanmaken en verwijderen) van gebruikers binnen de eigen organisatie en het kunnen toevoegen van hyperlinks aan borgingen en taken. Hiermee maakt Pharius het nog gebruiksvriendelijker en eenvoudiger om aantoonbaar compliant te zijn.

Wilt u frequenter op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen? Volg ons ook via LinkedIn.

Floor Ham
Adviseur Arbo en veiligheid

Het aankomende jaar 2021 wordt het derde uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022 van de Inspectie SZW. Eerder dit jaar heeft de Inspectie al een midterm review van dit Meerjarenplan uitgevoerd. Waar nodig is de verdeling van inspectiemiddelen herijkt. Daarnaast heeft de coronacrisis een grote impact op het werk. De Inspectie heeft daarom haar werkwijze en activiteiten aangepast. In het onlangs gepresenteerde jaarplan van 2021 beschrijft de Inspectie hoe zij de resultaten en effecten voor komend jaar wil bereiken.

De huidige situatie rondom covid-19 leidt tot risico’s voor gezond en veilig werken. De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt echter dat werkgevers een zorgplicht hebben voor een veilige en gezonde werkplek voor hun werknemers. In algemene zin toetst de Inspectie de naleving van de genoemde zorgplicht. Zij kan hierin handhavend optreden.
Op grond van de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ krijgt de Inspectie meer handhavingsinstrumenten, met de mogelijkheid om werkzaamheden stil te leggen als de werkgever de noodzakelijke maatregelen in ernstige mate niet neemt. Samenwerking met regionale en gemeentelijke overheden is meer dan voorheen belangrijk.

Ook de bestaanszekerheid van werkenden en ondernemers staat door corona onder druk. De macro-economische maatregelen van het kabinet zijn van ongekende omvang om de (financiële) gevolgen voor werkenden en bedrijven te beperken. Via haar stelselbrede toezicht signaleert de Inspectie risico’s die voortkomen uit de uitvoering van de steunmaatregelen, de benodigde controles achteraf en de toestroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden.

De extra middelen die vanuit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld zal voor een deel ten goede komen aan de uitbreiding van het aantal inspecteurs en rechercheurs. De aandacht zal hier met name liggen op het gebied van eerlijk werk, met risico’s zoals schijnconstructies, arbeidsuitbuiting, illegale tewerkstelling en onderbetaling.
Daarnaast draagt in 2021 de extra capaciteit bij aan het herstellen van de balans tussen enerzijds ongevalsonderzoeken, klachten en meldingen en anderzijds preventieve inspecties op het domein van gezond en veilig werk. In 2021 zijn de effecten zichtbaar van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Deze aanpak wordt in 2021 volop doorontwikkeld.

Download ‘Jaarplan 2021’

Bron: inspectieszw.nl

Met veel genoegen informeren wij u over de uitbreiding van het adviesteam van Borger & Burghouts. Deze maand is Vincent Lodewijk begonnen aan een stageperiode van 5 maanden en Sander Bergboer in dienst getreden als Adviseur HSE-compliance.

Vincent studeert Integrale Veiligheidskunde aan het Hogeschool Saxion. De komende vijf maanden gaat hij zich vanuit de theorie verdiepen in de adviespraktijk rondom het vakgebied Arbo/Veiligheid. Vincent gaat zich vooral bezighouden met het aanscherpen van de registers arbo/veiligheid die wij voor klanten opstellen, toelichtingen opstellen op relevante wet- en regelgeving, verplichtingen uitwerken op klantniveau en het uitwerken van onze methodiek voor het uitvoeren van een RI&E. Daarnaast laten wij Vincent uiteraard op allerlei wijze “snuffelen” aan het bestaan van een adviseur zodat hij zelf ervaart of dit voor hem in de toekomst een uitdagende baan zou kunnen zijn.

Sander heeft een chemisch technische achtergrond en zeer veel ervaring als (Q)HSE manager bij industriële bedrijven. Als gecertificeerd Veiligheidsadviseur ADR en gediplomeerd MVK’er zetten wij hem vooral in op projecten gericht op het in kaart brengen van complexe wetgevingsvraagstukken, het inrichten van compliance-management, begeleiding van BRZO-trajecten en het aanvragen van Omgevingsvergunningen Milieu. Voor ons adviesteam is Sander een perfecte aanvulling op de bestaande kennis en ervaring.

Namens alle collega’s van Borger & Burghouts; Veel succes en werkplezier.

Eén werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar werknemers. Een van de middelen om de veiligheid van werknemers te waarborgen is de risico-inventarisatie en -evaluatie (de RI&E). Met behulp van de RI&E worden arbeidsrisico’s die verbonden zijn aan het werk in kaart gebracht, zodat de werkgever preventief actie kan ondernemen om dergelijke risico’s te verkleinen of weg te nemen. Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet stelt eisen aan de RI&E. Kort gezegd dient in een RI&E in ieder geval terug te komen welke risico’s de arbeid met zich brengt en een plan van aanpak bevattende de genomen maatregelen ter voorkoming/beperking van de risico’s. Belangrijk is ook dat de RI&E aangepast wordt als de werkomstandigheden dusdanig veranderen.

Hoe zit het dan eigenlijk met werknemers die vanuit huis werken?

De Arbowet zegt niks over thuiswerkers (of telewerkers). Het Arbobesluit daarentegen geeft een omschrijving van plaatsonafhankelijk werken (artikel 1.43 lid 1 en 2). Het gaat om een werknemer – maar ook stagiair(e) of uitzendkracht – die arbeid verricht in een woning of andere plaats die niet de arbeidsplaats van de werkgever is. Indien een werknemer thuis wil werken dient de werkgever hiervoor toestemming te geven. Dit kan met behulp van een thuiswerkregeling opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar ook op een later moment. Hierbij is het belangrijk om te weten dat zo’n regeling een arbeidsvoorwaarde kan worden, waarna het lastig is de regeling te veranderen of ongedaan te maken. Een voorbeeld hiervan valt terug te vinden op uitspraak.rechtspraak.nl.

Af en toe de laptop erbij pakken om nog wat werk te verrichten valt buiten de definitie. Dit geldt ook voor bouwwerkzaamheden (aan of in huis) en verplegers, verzorgers of huishoudelijk personeel.
Her en der zijn bepalingen op thuiswerkers van toepassing verklaard. Een voorbeeld: de regels met betrekking tot beeldschermwerk of ergonomie gelden ook voor thuiswerkers (artikel 1.47 Arbobesluit). Uit dit gegeven en het feit dat artikel 5 van de Arbowet spreekt over ‘de arbeid’ (de werkgever is dus óók verantwoordelijk voor díe (thuis)werkplek), volgt dat de werkgever een RI&E moet maken voor plaatsonafhankelijk werken. Het gaat hier om een ‘light’ versie: ten aanzien van bijvoorbeeld brandgevaar geldt de arbowetgeving niet.

Aandachtspunten

Het inschatten van de risico’s bij thuiswerken kan lastig zijn, omdat je als werkgever geen zicht hebt op de woning, noch op de specifieke werkplek van de werknemer. Desondanks moet je de risico’s in de RI&E vermelden en zal je moeten nagaan of de werknemer een geschikte (thuis)werkplek heeft. Om deze risico’s in te schatten, bestaan er een aantal mogelijkheden. Een op de website van Rijksoverheid geplaatste handreiking noemt de volgende mogelijkheden:

 • Je kunt als werkgever zelf de thuiswerkplek voor de werknemer inrichten;
 • Je kunt als werkgever de thuiswerkplek laten checken door een deskundige (op basis van een foto);
 • Je kunt als werkgever de thuiswerkplek laten checken door de werknemers zelf (op basis van een checklist).

Bij beeldschermwerk zullen de risico’s thuis niet (veel) verschillen van de risico’s op de werkplaats. Het blijft raadzaam het beestje bij de naam te noemen. Maak dus altijd melding van plaatsonafhankelijk werken in de RI&E en besteed hierbij aandacht aan de kenmerken ervan. Neem daarbij altijd de arbowetgeving in acht.

Aansprakelijkheid

Er zijn vooralsnog weinig zaken met betrekking tot thuiswerkers. Eén uitspraak valt op, namelijk die van het Amsterdamse Gerechtshof. Het hof nam daar aan dat de zorgplicht uit artikel 7:658 BW zich ook uitstrekt tot uitoefening van de werkzaamheden buiten het bedrijfsgebouw. De werkgever had aan werkneemster toestemming gegeven om thuis te werken. Zij ontwikkelde RSI-klachten, waar zij de werkgever aansprakelijk voor achtte. Het hof ging hierin mee: ‘werkgever, je moet dokken’. Doordat er weinig uitspraken zijn, bestaat discussie of deze uitspraak als richtinggevend kan worden beschouwd. Voorkomen is echter beter dan genezen. Maak dus duidelijke afspraken met de werknemer over de thuiswerkplek en de realisatie hiervan en leg dit vast in de RI&E.

Conclusie

Het fenomeen ‘thuiswerken’ brengt voordelen met zich mee. Het past ook in de tijdgeest waarin flexibiliteit van de werkgever wordt verwacht. Hij zal dit ‘nieuwe werken’ moeten faciliteren. Er kleeft echter ook een aantal nadelen aan, met name op het gebied van arbowetgeving en aansprakelijkheid. Duidelijk is dat de werkgever belast is met het inventariseren van arbeidsrisico’s. Deze risico’s blijven bestaan bij thuiswerken, er is slechts sprake van een verplaatsing (van het probleem?). Naar het lijkt heeft dit minimale invloed op de zorgplicht van de werkgever. Om niet in een aansprakelijkheidsdiscussie verzeild te raken, is het raadzaam in de RI&E aandacht te besteden aan de thuiswerkplek. Doe je dat niet, dan lopen ‘ineens’ twee partijen een risico: zowel de werknemer – op klachten – als de werkgever – op een schadeclaim.

Wilt u meer weten of uw RI&E laten checken? Floor Ham vertelt u hier graag alles over.

Bron: arbowetweter.nl

Met Pharius zetten we o.a. in op het samen kunnen werken aan compliance. Waar en wanneer het u ook maar uitkomt kunt u hiermee aan de slag. Dat de praktijk het voor veel organisaties plots tot een noodzaak zou maken hadden we natuurlijk nooit kunnen bedenken. Daniël, Adviseur Milieu en Floor, Adviseur Arbo & Veiligheid, brengen u bij toerbeurt op de hoogte van de ontwikkelingen en releases met betrekking tot Pharius. Zij behandelen hierbij zowel de releases die hebben plaatsgevonden als die komen gaan en de impact hiervan voor u.

Vanuit ons partnerschap zijn we nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van Pharius. Een belangrijk speerpunt in deze ontwikkeling was het overal en 24/7 kunnen samenwerken aan compliance met direct betrokkenen. Dit blijkt een gouden greep nu we onverwachts werken in een geheel andere dynamiek en samenstelling, waarbij audits ‘gewoon’ blijven plaatsvinden.
Vanuit je huiskamer borgingen aanmaken en taken uitzetten voor jezelf en collega’s. Taken (laten) afhandelen wanneer het nodig of mogelijk is en vervolgens de nodige bewijslast toevoegen. Tijdens een audit toon je eenvoudig alles terug op je beeldscherm. En wil je een rapportage op papier uitdraaien? Vanaf eind deze maand is dat ook mogelijk.

Qua doorontwikkeling zijn de afgelopen drie maanden met name gebruikt voor het optimaliseren van bestaande functies. Binnen de functie ‘wijzigingen te beoordelen’ is het vanaf heden mogelijk te filteren op de vakgebieden Arbo of milieu. Wel zo makkelijk wanneer deze functies binnen uw onderneming gescheiden zijn. Sorteer- en zoekfuncties zijn verder verbeterd en is er ook een notificatiebalk voor aankondiging bij onderhoud.
De komende periode wordt doorontwikkeld op meer zichtbare onderdelen, zoals taakbeheer, downloaden van rapportages, filteropties en rechtenstructuur. Onderdelen die al enige tijd op het programma staan, maar helaas de toets der kritiek nog niet konden doorstaan. U kunt overigens zelf ook een blik werpen op de komende ontwikkelingen. Pharius heeft op haar website een speciale pagina ingericht waarop deze roadmap inzichtelijk voor u is gemaakt.

Wilt u frequenter op de hoogte gehouden worden van ontwikkelingen? Volg ons ook via LinkedIn.

Daniël van Grol
Adviseur Milieu