Per 1 januari 2023 van kracht

De nieuwe ARIE-regeling

Geüpdatet op 13 december 2022

Wetgeving in Nederland is continu in beweging. Bestaande wetgeving wijzigt en nieuwe wetgeving vervangt de oude aan de lopende band. Soms brengt dit inhoudelijk bijna geen veranderingen met zich mee, maar zo nu en dan moeten bedrijven zich flink aanpassen om nieuwe verplichtingen te kunnen voldoen. Zo ook met de nieuwe ARIE-regeling.

In dit artikel leest u wat voor impact de nieuwe ARIE-regeling op bedrijven heeft en hoe u kunt uitzoeken of uw bedrijf daar ook mee te maken krijgt.

ARIE-calculator

Vanaf 1 januari 2023 treedt de nieuwe ARIE regeling inwerking. Wilt u snel weten of uw organisatie wel of niet ARIE-plichtig is?

Borger & Burghouts heeft een ARIE-calculator ontwikkeld. Aanwezige stoffen en hoeveelheden kunnen in deze rekentool worden ingevuld waarna direct wordt aangegeven of uw organisatie ARIE-plichtig is of niet Meer weten?

Wat is ARIE ook alweer?

Het gebruik van gevaarlijke stoffen bij bedrijven kan risico’s met zich meebrengen. Er zijn verschillende regels -op Europees en landelijk niveau- die mensen beschermen tegen gevaren van bepaalde stoffen. Dit kan gaan over het beschermen van consumenten tegen gevaarlijke stoffen in producten, medewerkers die kunnen worden blootgesteld aan gevaarlijke stoffen en mensen buiten het bedrijf die kunnen worden blootgesteld. Bescherming van medewerkers en derden door bedrijven met een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen is geregeld in de Seveso III richtlijn op Europees niveau en in het Besluit Risico’s Zware Ongevallen 2015 (BRZO) op nationaal niveau. Wanneer bij een bedrijf een bepaalde hoeveelheid gevaarlijke stoffen aanwezig is (zie bijlage I, Seveso III) worden zij geclassificeerd als BRZO-inrichting. Er gelden dan strengere regels voor het borgen van interne veiligheid en er komen extra verantwoordelijkheden bij omtrent externe veiligheid. Dat laatste houdt kort in dat er veiligheidsmaatregelen moeten worden getroffen door de BRZO-inrichting om ook mensen buiten het bedrijventerrein te beschermen tegen risico’s van gevaarlijke stoffen.

Een aantal bedrijven dat net onder de BRZO-aanwijsgrenzen valt kan –ondanks dat de hoeveelheden gevaarlijke stoffen minder is— veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. Om deze reden heeft de regering besloten de ARIE-regeling nieuw leven in te blazen. Het is de bedoeling dat bedrijven die niet onder BRZO vallen maar wel met aanzienlijke hoeveelheden gevaarlijke stoffen werken met soortgelijke regels te maken gaan krijgen. Deze regels worden in het Arbobesluit gezet. In dit artikel wordt uitgelegd wat dit gaat betekenen en hoe u hier als ARIE-bedrijf mee om kunt gaan.

Verplichtingen voor BRZO-bedrijven

De meeste verplichtingen uit de nieuwe ARIE-regeling gelden al voor BRZO-bedrijven volgens BRZO 2015. Wel komt er een meldingsplicht voor BRZO-bedrijven om zich als ARIE-plichtig bedrijf te melden bij de Arbeidsinspectie.

Ben ik ARIE-plichtig?

Inmiddels is het definitief; De nieuwe ARIE regelgeving is per 1 januari 2023 van kracht. De gewijzigde regelgeving betreft eisen voor bedrijven waar gevaarlijke stoffen aanwezig zijn met een drempelwaarde, aangegeven in de lijsten met gevaarlijke stoffen zoals in de Arboregeling zal worden gepubliceerd. Deze lijst lijkt nu definitief en zal na officiële publicatie geraadpleegd moeten worden om te bepalen of uw bedrijf aan de nieuwe ARIE-verplichtingen moet gaan voldoen. Het is de bedoeling dat de aanwezige gevaarlijke stoffen worden vergeleken met de drempelwaarden aangegeven in de lijsten. Wij adviseren om hierbij de vergunde hoeveelheden aan te houden omdat stoffen niet altijd in dezelfde hoeveelheid aanwezig hoeven te zijn.

Valt u binnen de nieuwe ARIE- regeling?

Bij een bedrijf kunnen verschillende gevaarlijke stoffen aanwezig zijn waar vanuit de wetgeving bepaald moet worden welke relevant zijn om vast te stellen of de ARIE-plicht van toepassing is. Hierdoor kan het lastig zijn om op deze manier te bepalen of u ARIE-plichtig bent of niet.

Met de ARIE-calculator die Borger & Burghouts heeft ontwikkeld kunnen aanwezige stoffen en hoeveelheden worden ingevuld waarna direct wordt aangegeven of uw organisatie ARIE-plichtig is of niet.

Meer weten over de ARIE-calculator?

Laat uw gegevens achter in het contactformulier. Floor, Sander of uw eigen adviseur neemt vervolgens binnen 2 werkdagen contact met u op.

Werkgever verantwoordelijk

Werkgevers moeten zelf nagaan of de ARIE of BRZO regelgeving van toepassing is. Laat u ondersteunen door een specialist van Borger & Burghouts die deze berekening voor u kan uitvoeren.

Ik ben ARIE-plichtig, wat nu?

Bij de ARIE-regeling hoort een invoeringstermijn van 1 jaar na inwerkingtreding. Wanneer blijkt dat op uw bedrijf de ARIE-regeling van toepassing gaat zijn, is het belangrijk om een aantal stappen te ondernemen om alles geregeld te hebben binnen de invoeringstermijn. Ten eerste dient een ARIE-bedrijf zich te melden bij de Arbeidsinspectie (voorheen inspectie SZW) als zijnde ARIE-plichtig. Deze melding wordt zo spoedig mogelijk gedaan. Let daarbij op dat uw bedrijf ook moet worden gemeld wanneer het al onder de oude ARIE-regeling viel. Deze meldplicht geldt tevens voor BRZO-bedrijven. Wanneer aan de meldplicht is voldaan kan de werkgever maatregelen nemen om te voldoen aan de nieuwe eisen in het Arbobesluit.

Invoeren van een veiligheidsbeheerssysteem complex?

Vind niet opnieuw het wiel uit. Een specialist van Borger & Burghouts kan uw organisatie coachen om een veiligheidsbeheersysteem op maat in te richten.

Deze nieuwe eisen regelen onder andere wat er schriftelijk moet worden vastgelegd. Voor ARIE-bedrijven geldt dat een werkgever verplicht is beleid vast te stellen bedoelt om risico’s van zware ongevallen te beheersen (art. 2.5, Arbobesluit). Daarnaast worden de gevaren, risico’s van zware ongevallen en werkzaamheden met gevaarlijke stoffen in een Aanvullende Risico Inventarisatie & Evaluatie (ARIE) beschreven. Om dit beleid te kunnen uitvoeren eist de ARIE-regeling dat er een Veiligheids Beheers Systeem (VBS) aanwezig is (art. 2.5a, Arbobesluit). In bijlage 3 van de Seveso richtlijn is uitgewerkt waar een VBS aan moet voldoen. Daarnaast is het mogelijk om door onze adviseurs een plan te laten opstellen om de samenstelling en uitvoering van een VBS makkelijker te maken.

Verder stelt de werkgever een intern noodplan op met een planning voor noodsituaties en externe communicatie wanneer zich een zwaar ongeval voordoet (art. 2.5b, Arbobesluit). Daarbij dient er rekening te worden gehouden met naburige bedrijven; deze moeten worden meegenomen in de planning.

Zeker weten dat het goed zit?

ARIE/BRZO plichtig, en nu? Laat u ondersteunen door een specialist van Borger & Burghouts die uw bedrijf kan coachen om op pragmatische wijze een veiligheidsbeheerssysteem in te voeren. Leg uw vraagstuk gerust eens voor aan Sander of een van onze andere adviseurs.

Sander Bergboer

Senior adviseur