Tag Archief van: HSE

Tijdens de nazomerborrel van vorige week hebben wij de gelegenheid aangegrepen uitvoerig stil te staan bij het 20-jarig jubileum van Monique Bijlsma binnen ons bureau.

20 jaar geleden

Op 1 augustus 2001 startte Monique haar loopbaan bij Borger & Burghouts in de functie van secretaresse. Samen met Manon te Nijenhuis is Monique jarenlang steun en toeverlaat geweest voor alle adviseurs. Of het nu gaat om het plannen van afspraken, verzorgen van lunches, tekstuele correcties op rapportages, samenstellen van presentaties of het fungeren van eerste aanspreekpunt voor alle zaken aangaande het bedrijfspand. Als je Monique iets vraagt voor je te doen weet je twee dingen zeker: het gebeurt op tijd en het gebeurt zeer accuraat. Bij Monique kun je er blindelings op vertrouwen dat dat helemaal goed komt.

Dit leidde ertoe dat  Monique enkele jaren na haar aanstelling de mogelijkheid geboden kreeg om in de functie van Managementassistente van onze directeur Joost Baak te gaan werken. Een kans die ze niet voorbij liet gaan en een meer dan uitstekende heeft vervuld. De laatste jaren is Monique zich meer en meer gaan toeleggen op de administratieve ondersteuning van het adviesteam.

We zijn je dankbaar

Een 20-jarig jubileum is een zeer mooie mijlpaal. Daarom hebben we Monique verrast met een mooi kunstobject voor haar werkplek thuis, een boekwerk met felicitaties van alle collega’s en uiteraard een schitterende bos bloemen.

Monique, wij hopen nog jarenlang te mogen genieten van jouw zorgvuldigheid en aanwezigheid in ons team. Nogmaals gefeliciteerd met jouw 20-jarig jubileum.

Een werkgever heeft de taak zorg te dragen voor de werknemers. De arbeid die wordt uitgevoerd mag volgens de Arbowet niet leiden tot nadelige invloed op gezondheid en veiligheid van de werknemers. Dit kan een werkgever bewerkstelligen door te voldoen aan verplichtingen zoals:

 • De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) (artikel 5);
 • Het informeren en instrueren over de werkzaamheden en de risico’s ervan (artikel 8);
 • Toegang bieden tot de bedrijfsarts of arbodienst (artikel 14);
 • Het aanbieden van PAGO’s/PMO’s (artikel 18);
 • Voeren van een PSA-beleid (artikel 2.15).Dit kan worden vertaald naar een goede duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid houdt in dat de werknemers geen lichamelijke en geestelijke klachten ervaren waardoor ze minder of zelfs helemaal niet meer kunnen werken. Naast een verplichting is dit een streven wat veel werkgevers hebben maar wat ze in de praktijk moeilijk vorm weten te geven.

Chrodis+

De Europese samenwerking Chrodis+ heeft een toolkit ontwikkeld voor het praktisch maken van de duurzame inzetbaarheid in 7 onderwerpen. Dit zijn praktische zaken die geborgd kunnen worden in de volgende onderwerpen:

 • Voeding
 • Beweging
 • Ergonomie
 • Mentale gezondheid en welzijn
 • Herstel van werk
 • Teamgeest en sfeer
 • Roken en alcohol

De aanpak vanuit Chrodis+ is in vier punten uitgewerkt, de werkgever zal eerst de werknemers kennis en vaardigheden moeten verschaffen voor erkenning van de 7 onderwerpen. Daarnaast moet er een stimulerende werkomgeving worden gecreëerd die de veiligheid en gezondheid van de werknemers bevordert. Vervolgens moeten er duurzame en wenselijke welzijnsbevorderende maatregelen worden genomen. Tot slot is het goed om de werknemers te belonen bij veilig en gezond gedrag.

Om het onderwerp mentale gezondheid en welzijn als voorbeeld te nemen zijn de 4 stappen als volgt:

 1. Leg uit hoe stress ontstaat en bied een training aan voor timemanagement
 2. Spreek af om het e-mail verkeer buiten de werktijden stil te leggen en creëer fijne werkplekken die werknemers stimuleren geconcentreerd te kunnen werken
 3. Geef werknemers de ruimte in werkuren en bied medezeggenschap in het beleid
 4. Ondersteun werknemers als deze recreatieve activiteiten ondernemen zoals de tijd en middelen bieden wanneer ze samen gaan sporten.

Borger & Burghouts

Wij, als Borger & Burghouts, willen u hier graag in ondersteunen met een register van eisen en met compliance. Door te voldoen aan de genoemde artikelen geeft u vorm en inhoudt aan duurzame inzetbaarheid en voldoet daarmee tegelijk aan wet- en regelgeving. Een win-win situatie.

Borger & Burghouts geeft praktisch advies en vertaald wet- en regelgeving zodat u dit juist interpreteert en implementeert voor uw organisatie. Daarnaast kunt u te allen tijde gebruik maken van de helpdesk waar wij vragen behandelen en advies geven.

Meer weten?
Floor vertelt u er graag meer over.

Eén werkgever is verantwoordelijk voor de veiligheid van zijn of haar werknemers. Een van de middelen om de veiligheid van werknemers te waarborgen is de risico-inventarisatie en -evaluatie (de RI&E). Met behulp van de RI&E worden arbeidsrisico’s die verbonden zijn aan het werk in kaart gebracht, zodat de werkgever preventief actie kan ondernemen om dergelijke risico’s te verkleinen of weg te nemen. Artikel 5 van de Arbeidsomstandighedenwet stelt eisen aan de RI&E. Kort gezegd dient in een RI&E in ieder geval terug te komen welke risico’s de arbeid met zich brengt en een plan van aanpak bevattende de genomen maatregelen ter voorkoming/beperking van de risico’s. Belangrijk is ook dat de RI&E aangepast wordt als de werkomstandigheden dusdanig veranderen.

Hoe zit het dan eigenlijk met werknemers die vanuit huis werken?

De Arbowet zegt niks over thuiswerkers (of telewerkers). Het Arbobesluit daarentegen geeft een omschrijving van plaatsonafhankelijk werken (artikel 1.43 lid 1 en 2). Het gaat om een werknemer – maar ook stagiair(e) of uitzendkracht – die arbeid verricht in een woning of andere plaats die niet de arbeidsplaats van de werkgever is. Indien een werknemer thuis wil werken dient de werkgever hiervoor toestemming te geven. Dit kan met behulp van een thuiswerkregeling opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar ook op een later moment. Hierbij is het belangrijk om te weten dat zo’n regeling een arbeidsvoorwaarde kan worden, waarna het lastig is de regeling te veranderen of ongedaan te maken. Een voorbeeld hiervan valt terug te vinden op uitspraak.rechtspraak.nl.

Af en toe de laptop erbij pakken om nog wat werk te verrichten valt buiten de definitie. Dit geldt ook voor bouwwerkzaamheden (aan of in huis) en verplegers, verzorgers of huishoudelijk personeel.
Her en der zijn bepalingen op thuiswerkers van toepassing verklaard. Een voorbeeld: de regels met betrekking tot beeldschermwerk of ergonomie gelden ook voor thuiswerkers (artikel 1.47 Arbobesluit). Uit dit gegeven en het feit dat artikel 5 van de Arbowet spreekt over ‘de arbeid’ (de werkgever is dus óók verantwoordelijk voor díe (thuis)werkplek), volgt dat de werkgever een RI&E moet maken voor plaatsonafhankelijk werken. Het gaat hier om een ‘light’ versie: ten aanzien van bijvoorbeeld brandgevaar geldt de arbowetgeving niet.

Aandachtspunten

Het inschatten van de risico’s bij thuiswerken kan lastig zijn, omdat je als werkgever geen zicht hebt op de woning, noch op de specifieke werkplek van de werknemer. Desondanks moet je de risico’s in de RI&E vermelden en zal je moeten nagaan of de werknemer een geschikte (thuis)werkplek heeft. Om deze risico’s in te schatten, bestaan er een aantal mogelijkheden. Een op de website van Rijksoverheid geplaatste handreiking noemt de volgende mogelijkheden:

 • Je kunt als werkgever zelf de thuiswerkplek voor de werknemer inrichten;
 • Je kunt als werkgever de thuiswerkplek laten checken door een deskundige (op basis van een foto);
 • Je kunt als werkgever de thuiswerkplek laten checken door de werknemers zelf (op basis van een checklist).

Bij beeldschermwerk zullen de risico’s thuis niet (veel) verschillen van de risico’s op de werkplaats. Het blijft raadzaam het beestje bij de naam te noemen. Maak dus altijd melding van plaatsonafhankelijk werken in de RI&E en besteed hierbij aandacht aan de kenmerken ervan. Neem daarbij altijd de arbowetgeving in acht.

Aansprakelijkheid

Er zijn vooralsnog weinig zaken met betrekking tot thuiswerkers. Eén uitspraak valt op, namelijk die van het Amsterdamse Gerechtshof. Het hof nam daar aan dat de zorgplicht uit artikel 7:658 BW zich ook uitstrekt tot uitoefening van de werkzaamheden buiten het bedrijfsgebouw. De werkgever had aan werkneemster toestemming gegeven om thuis te werken. Zij ontwikkelde RSI-klachten, waar zij de werkgever aansprakelijk voor achtte. Het hof ging hierin mee: ‘werkgever, je moet dokken’. Doordat er weinig uitspraken zijn, bestaat discussie of deze uitspraak als richtinggevend kan worden beschouwd. Voorkomen is echter beter dan genezen. Maak dus duidelijke afspraken met de werknemer over de thuiswerkplek en de realisatie hiervan en leg dit vast in de RI&E.

Conclusie

Het fenomeen ‘thuiswerken’ brengt voordelen met zich mee. Het past ook in de tijdgeest waarin flexibiliteit van de werkgever wordt verwacht. Hij zal dit ‘nieuwe werken’ moeten faciliteren. Er kleeft echter ook een aantal nadelen aan, met name op het gebied van arbowetgeving en aansprakelijkheid. Duidelijk is dat de werkgever belast is met het inventariseren van arbeidsrisico’s. Deze risico’s blijven bestaan bij thuiswerken, er is slechts sprake van een verplaatsing (van het probleem?). Naar het lijkt heeft dit minimale invloed op de zorgplicht van de werkgever. Om niet in een aansprakelijkheidsdiscussie verzeild te raken, is het raadzaam in de RI&E aandacht te besteden aan de thuiswerkplek. Doe je dat niet, dan lopen ‘ineens’ twee partijen een risico: zowel de werknemer – op klachten – als de werkgever – op een schadeclaim.

Wilt u meer weten of uw RI&E laten checken? Floor Ham vertelt u hier graag alles over.

Bron: arbowetweter.nl

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft deze maand het startschot gegeven voor een nieuw traject: de Arbovisie 2040. Middels dit nieuwe traject zal de komende tijd een toekomstvisie worden ontwikkeld op het gebied van arbobeleid in Nederland. Ook u kunt meedenken!

Goed arbobeleid is noodzakelijk en zorgt ervoor dat mensen gezond en veilig kunnen werken. In de afgelopen jaren zijn er door werkgevers, brancheorganisaties en overheden al veel stappen gezet om zaken aangaande arbobeleid zo goed mogelijk in te richten. Echter zijn sommige problemen nog niet opgelost. In Nederland overlijden jaarlijks nog zo’n 4.100 mensen als gevolg van blootstelling aan belastende factoren op het werk, nemen de ervaren werkdruk en burn-out klachten toe en is er een forse stijging waar te nemen op het gebied van sociale veiligheid (intimidatie, lichamelijk geweld etc.). Daarnaast komen er nieuwe uitdagingen op ons af, zoals flexibilisering van de arbeidsmarkt, globalisering, robotisering en demografische ontwikkelingen.

Het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid gaat nu een open dialoog aan om huidige en toekomstige vraagstukken onder de loep te nemen. Ten behoeve van de discussie zijn de vraagstukken onderverdeeld in zes hoofdthema’s:

 • Het stelsel;
 • Preventie;
 • Deskundige ondersteuning;
 • Bevorderen naleving;
 • Arbeidsrisico’s;
 • Kennis.

Bovengenoemde hoofdthema’s kennen elk vraagpunten die aan de orde kunnen komen. Deze vraagpunten en aanvullende informatie vindt u terug op het Arboportaal in de startnotitie.

Via het Arboportaal kunt u ook uw mening geven over de zes bovengenoemde hoofdthema’s en de verslagen van de geplande bijeenkomsten lezen.

Tag Archief van: HSE