Voor 10 stoffen een wettelijke grenswaarde

Voor alle gevaarlijke stoffen op de werkplek geldt dat de werkgever zelf grenswaarden moet vaststellen op een zodanig niveau dat er geen nadelig gezondheidseffect optreedt. Deze private grenswaarden zijn het uitgangspunt van het stelsel. In specifieke gevallen stelt de overheid echter publieke (wettelijke) grenswaarden. Dat is bijvoorbeeld het geval bij hoge risicostoffen, zoals kankerverwekkende stoffen.

Voor stoffen waarvoor geen wettelijke grenswaarde bestaat moet de werkgever zelf private grenswaarden (blijven) bepalen. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de leidraad ‘veilige grenswaarden’ van de SER. De wettelijke grenswaarden zijn vastgelegd in bijlage XIII van de Arbeidsomstandighedenregeling.

De 10 wettelijke grensaarden

Door de wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling zijn de volgende wettelijke grenswaarden vastgesteld:

Stofnaam CAS-nummer TGG 8uur TGG 15 min Huidnotatie
4-A minotolueen 106-49-0 4,46 8,92 H
Aniline [5] 62-53-3 7,74 19,35 H
n-Butylacetaat 123-86-4 241 723
sec-Butylacetaat 105-46-4 241 723
Chloormethaan 74-87-3 42
2-Fenylpropaan (cumeen) [5] 98-82-8 50 250 H
Fosforyltrichloride 10025-87-3 0,064 0,12
Isoamylalcohol 123-51-3 18 37
Isobutylacetaat 110-19-0 241 723
Trimethylamine 75-50-3 4,9 12,5

Verder vervalt de wettelijke grenswaarden voor Cumeen. Dit is een synoniem voor 2-Fenylpropaan met CAS-nummer: 98-82-8. Waarvoor hierboven de nieuwe grenswaarde is weergegeven.

Voor 3 stoffen, aniline, 2-fenylpropaan (cumeen) en 4-aminotolueen, is tevens een huidnotatie toegevoegd. Dit geeft aan dat de huidblootstelling een aanzienlijke bijdrage kan leveren aan de totale belasting van het lichaam.

Meer weten?

Wilt u meer informatie over de impact van deze wijziging voor uw organisatie, heeft u advies nodig bij het vaststellen van grenswaarden of wilt u wellicht op een andere wijze ondersteuning bij het inperken van risico’s van werken met gevaarlijke stoffen? Leg uw vraagstuk gerust eens voor aan Floor Ham.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider