De Omgevingswet.

Op weg naar 1 januari 2024

1 januari 2024 is het moment dat verschillende wetgeving wordt samengevoegd tot één Omgevingswet. Veel organisaties zullen zich inmiddels afvragen wat dit voor hun situatie gaat betekenen. Welke regelgeving wordt ingetrokken? Welke nieuwe regelgeving wordt geïntroduceerd? Wat zijn de gevolgen voor het overzicht van relevante wet- en regelgeving (register van eisen)? Welke nieuwe verplichtingen vloeien voort uit het in werking treden van de Omgevingswet? Vragen waarop steeds meer duidelijkheid ontstaat.

Op de achtergrond is Borger & Burghouts al geruime tijd bezig met de voorbereidingen op de invoering van de Omgevingswet en de impact die dit straks gaat hebben op de verschillende type organisaties.

De Omgevingswet en het Bal

Tegelijkertijd met de Omgevingswet treedt ook het Besluit Activiteiten leefomgeving (Bal) in werking. In het Bal staan algemene rijksregels voor activiteiten die gevolgen kunnen hebben voor de fysieke leefomgeving. In het Bal wordt onderscheidt gemaakt naar vergunningplichtige en meldingsplichtige activiteiten. Vergunningplicht geldt alleen nog:

  • in gevallen waarin de algemene regels niet toereikend zijn en er een specifieke, voorafgaande beoordeling nodig wordt geacht;
  • wanneer Europees recht hiertoe verplicht, zoals de richtlijn industriële emissies of de mer-richtlijn

In veel gevallen zal vergunningplicht dan ook komen te vervallen. Het kan wel voorkomen dat activiteiten waar voorheen geen vergunningplicht gold, dit na het in werking treden van de Omgevingswet wel het geval is. Zo is er bijvoorbeeld op dit moment nog een uitzondering in de vergunningplicht voor opslag van polyesterhars in een bovengrondse tank kleiner dan 10 m3. Na het in werking treden van de Omgevingswet gaat wel vergunningplicht gelden. Uiteraard zijn in de wetgeving bepalingen omtrent overgangsrecht opgenomen, waardoor u de tijd krijgt te anticiperen op de nieuwe situatie.

Inrichting wordt activiteiten

Tevens zal het begrip ‘inrichting’ straks verdwijnen en gaan vergunningen ‘milieubelastende activiteiten’ omvatten in plaats van dat deze gelden voor de gehele locatie. Er zullen wijzigingen plaatsvinden in de verplichtingen voor die activiteiten. In de registers zullen de huidige wetten, besluiten en regelingen naar de relevante artikelen in de omgevingswet omgezet moeten worden.

Op hoofdlijn zullen de gevolgen voor complexe bedrijven (hieronder vallen bijvoorbeeld BRZO-bedrijven) het minst ingrijpend zijn omdat de voorschriften voor de activiteiten in de vergunning opgenomen blijven en overlap tussen algemene voorschriften en de voorschriften van de vergunning daarmee voorkomen wordt.

Stand van zaken bij B&B

Om het transitie naar de Omgevingswet in goede banen te leiden heeft B&B eind 2019 een projectteam Omgevingswet in het leven geroepen. Dit team houdt zich o.a. bezig met de voorbereidingen voor de invoering van de omgevingswet en de benodigde aanpassingen van registers van eisen.

Om de aanpassingen voorspoedig te laten verlopen zijn is Borger & Burghouts met Lexerta aan het onderzoeken hoe we de registers in Pharius zoveel mogelijk geautomatiseerd kunnen omzetten. We verwachten in juni 2021 meer duidelijkheid te krijgen over de wijze hoe dit kan worden ingezet. Dat een deel van deze werkzaamheden maatwerk zal worden is onvermijdelijk. Er zal daarvoor een screening van de bedrijfsactiviteiten uitgevoerd moeten worden om na te gaan welke verplichtingen bij de activiteiten horen. Dit zal op soortgelijke wijze gebeuren zoals de adviseur ook het register van eisen in kaart brengt.

De afgelopen maanden zijn er de verschillende invoeringssporen door de Rijksoverheid gepubliceerd waardoor het duidelijker begint te worden hoe de definitieve wetgeving en daarmee de eisen en verplichtingen er uit gaan zien. Het team van adviseurs is de nieuwe wetgeving aan het inventariseren. Tegelijk schrijft ze de interpretatie van de wetgeving, de kern van de eis, zodat voor onze klanten straks in één korte en bondige tekst duidelijk is waar het betreffende hoofdstuk, afdeling of paragraaf over gaat. Een omvangrijk project, aangezien de omgevingswet duizenden verschillende passages omvat.

Hoe en in welke vorm we deze transitie aanbieden bij onze klanten hangt samen met de uitkomsten van eerder genoemde elementen. We verwachten hier binnenkort meer duidelijkheid over te kunnen geven.

Uiteraard zijn in de nieuwe wetgeving overgangsbepalingen opgenomen die voorkomen dat per 1 januari direct compliance issues gaan ontstaan maar alertheid is geboden. Ook hierbij kunnen de adviseurs van B&B u van dienst zijn.

FAQ

Heeft u vragen over de gevolgen van (de invoering van) de Omgevingswet voor uw organisatie? Wij vernemen deze graag van u.

Op basis van de inzendingen stellen we gedurende het jaar een lijst op met veel gestelde vragen (FAQ lijst) die we beschikbaar zullen stellen via onze website.

De impact van de Omgevingswet op uw organisatie?

Met de Omgevingswet wordt het wettelijk kader voor verschillende aspecten van de fysieke leefomgeving vereenvoudigd. Deze bundeling en versimpeling van de wet- en regelgeving tot de Omgevingswet heeft direct impact op het compliance-management van elke organisatie. Hoe ga je hier als organisatie mee om? Hoeveel tijd heb je en kost het om dit goed in te regelen? En hoe kun je zorgen dat je toch compliant blijft in de tussentijd?

Bij Borger & Burghouts houden we ons er al geruime tijd mee bezig. We zijn er dus helemaal klaar voor om u hierin te kunnen begeleiden en ondersteunen waar nodig en gewenst.

Meer weten? Leg uw vraagstuk gerust eens neer bij één van onze adviseurs.

Sander Bergboer

Senior adviseur