Blijft ons bedrijf vergunningplichtig voor milieu?

De Omgevingswet. Op weg naar 1 juli 2023

B&B heeft voor een aantal van haar klanten een eerste inventarisatie uitgevoerd over de effecten van de Omgevingswet op haar bedrijfsvoering. Eén van de belangrijkste vragen daarbij: Is het bedrijf onder het nieuwe stelsel van de Omgevingswet nog steeds vergunningsplichtig?

Een van de klanten waarvoor deze inventarisatie is uitgevoerd betreft een metaalbewerkend bedrijf. Op grond van een productieoppervlak dat groter is dan 2.000 m2 zijn zij momenteel vergunningplichtig (omgevingsvergunning milieu). Bedrijven waarvoor momenteel een omgevingsvergunning milieu nodig is, zijn type C- inrichtingen in het kader van het Activiteitenbesluit. Voor type C-inrichtingen is een deel van de voorschriften opgenomen in de omgevingsvergunning milieu en deels in het Activiteitenbesluit. De omgevingsvergunning milieu is van toepassing op de gehele inrichting.

Van inrichting naar activiteit

Bij het in werking treden van de Omgevingswet wordt het begrip ‘inrichting’ losgelaten. Onder de Omgevingswet vindt de regulering vanaf dat moment per milieubelastende activiteit plaats. De rechtstreeks werkende rijksregels zijn per milieubelastende activiteit in het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) opgenomen. In sommige situaties kan sprake zijn van vergunningplicht, waarbij geldt dat de vergunningplicht in de meeste gevallen alleen betrekking heeft op een deel van de milieubelastende activiteit. Een aparte categorie betreft de zogenaamde complexe bedrijven. Deze bedrijven behouden de milieuvergunning. Deze situatie is redelijk vergelijkbaar met de huidige omgevingsvergunning milieu.

Maken van metaalproducten

In ons voorbeeld van het metaalbewerkingsbedrijf, is geen sprake van een complex bedrijf. Daarom is gekeken naar de afzonderlijke activiteiten die door het bedrijf worden uitgevoerd en als milieubelastend worden aangewezen. In het Bal wordt onder ‘Nutsector en Industrie’ de ‘metaalproductenindustrie’ gezien als milieubelastende activiteit. De activiteiten die worden aangewezen als vergunningplichtig zijn nagenoeg gelijk zijn aan de momenteel vergunningplichtige categorieën.

Een metaalbedrijf met een productieoppervlak > 2.000 m2 mag onder de Omgevingswet niet in werking zijn zonder omgevingsvergunning milieu. Echter deze vergunning is alleen nodig voor de installatie die daartoe is aangewezen, dus niet voor het hele bedrijf.

Vergunningplicht blijft

In ons voorbeeld van het metaalbewerkend bedrijf komt de begrenzing van de momenteel vergunningplichtige inrichting voor het overgrote deel overeen met de begrenzing van het deel van de milieubelastende activiteit die als vergunningplichtig wordt aangewezen. Dit is het gevolg van het feit dat nagenoeg alle delen van het bedrijf zowel technisch als milieuhygiënisch met die activiteiten te maken hebben. De delen van het bedrijf die technisch en milieuhygiënisch niets met die vergunningplichtige activiteiten te maken hebben, zoals bijvoorbeeld een stookinstallatie, opslaan van verpakte gevaarlijke stoffen en het opslaan van gassen in tanks vallen buiten de vergunning. De vergunning kan namelijk alleen voorschriften bevatten voor de installatie voor de genoemde metaalactiviteiten. Naast de vergunning gelden voorschriften uit het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal) en uit het omgevingsplan. Hierbij heeft het bevoegd gezag ruimte om maatwerkvoorschriften te stellen.

FAQ

Heeft u ook vragen over de gevolgen van (de invoering van) de Omgevingswet voor uw organisatie? Wij horen ze graag.

Op basis van de inzendingen stellen we gedurende het jaar een lijst op met veel gestelde vragen (FAQ lijst) die we beschikbaar zullen stellen via onze website.

De impact van de Omgevingswet op uw organisatie?

De bundeling en versimpeling van de wet- en regelgeving tot de Omgevingswet heeft direct impact op het compliance-management van elke organisatie. Hoe ga je hier als organisatie mee om? Hoeveel tijd heb je en kost het om dit goed in te regelen? En hoe kun je zorgen dat je toch compliant blijft in de tussentijd?

Bij Borger & Burghouts zijn we er helemaal klaar voor om onze klanten en wellicht u hierin te begeleiden en ondersteunen.

Leg uw vraagstuk daarom gerust eens neer bij één van onze adviseurs.

Hans Been

Senior adviseur