5 tips om uw RI&E actueel te houden

In de Arbowet is opgenomen dat de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) actueel moet zijn (artikel 5 lid 4). Letterlijk staat er het volgende: “De risico-inventarisatie en -evaluatie wordt aangepast zo dikwijls als de daarmee opgedane ervaring, gewijzigde werkmethoden of werkomstandigheden of de stand van de wetenschap en professionele dienstverlening daartoe aanleiding geven” Maar wat betekent dit en hoe kunt u dit het beste doen. In dit artikel geven we u 5 tips om uw RI&E actueel te houden.

Wat betekent actueel houden?

Wanneer u grote aanpassingen in het bedrijf aanbrengt, moet u de RI&E ook aanpassen. Denk hierbij aan nieuwe machines, nieuwe processen, een reorganisatie of een nieuw gebouw/locatie. Deze veranderingen brengen mogelijk nieuwe of andere risico’s met zich mee, dus inventariseert u opnieuw welke risico’s er spelen en evalueert u gelijk de genomen maatregelen. Een recent voorbeeld waarbij de RI&E geactualiseerd diende te worden is de Corona crises en wellicht ook als we teruggaan naar het ‘oude normaal’.

5 tips die uw RI&E actueel houden

 • Tip 1: Management of Change-procedure

  Wijzigingen en veranderingen van de situatie kunnen leiden tot (onbedoeld) onveilig handelen of onveilige situaties. Met Management of Change (MOC) zorgt u ervoor dat u die wijzigingen en veranderingen beheerst en reduceert u het risico op een incident. MOC is een procedure waarin bij wijzigingen alle risico’s doorgenomen worden en beheersmaatregelen worden opgesteld om de risico’s te ondervangen. Deze risico’s worden vervolgens weer opgenomen in de RI&E. Denk hierbij aan interne wijzigingen als een nieuwe machine of personeelswijzigingen of aan externe wijzigingen zoals wet- en regelgeving.

 • Tip 2: Intern draagvlak en betrokkenheid

  Zorg er voor dat er intern draagvlak is bij de medewerkers binnen alle lagen van de organisatie. Wanneer veilig werken en een goede werkomgeving de verantwoordelijkheid is van iedereen zal men onveilige situaties eerder melden. Deze zijn een belangrijke input voor het actueel houden van de RI&E (zie tip 4). Ook zorgt het er voor dat de RI&E meer prioriteit krijgt binnen de gehele organisatie.

 • Tip 3: Zet de RI&E regelmatig op de agenda

  Om ervoor te zorgen dat de RI&E niet in een bureaula beland of ergens op een schijf op het netwerk is het van belang om de RI&E regelmatig op de agenda te zetten. Dit kan zijn in de overleggen tussen OR en de preventiemedewerker, het management van uw bedrijf, maar ook in werkoverleg. De RI&E is van belang voor iedereen binnen het bedrijf, dus dient communicatie over de RI&E en het plan van aanpak continue binnen alle lagen van het bedrijf plaats te vinden.

 • Tip 4: Oorzaken van (bijna) ongevallen en incidenten opnemen

  Het is erg vervelend wanneer zich ongevallen of incidenten voordoen binnen uw bedrijf. Zorg er voor dat het onderzoek naar de oorzaken van ongevallen en incidenten gedegen gebeurd. U kunt hier namelijk risico’s uit halen die mogelijk onvoldoende of niet onderkent zijn in de RI&E. Naast ongevallen en incidenten zijn bijna-ongevallen ook een belangrijke bron van informatie. Neem dergelijke meldingen serieus en neem ook hiervan de risico’s mee in de RI&E en actualiseer deze waar nodig.

 • Tip 5: Plan van aanpak periodiek beoordelen

  Belangrijk onderdeel van de RI&E is het Plan van Aanpak. Hierin zijn de concrete maatregelen en acties opgenomen met een verantwoordelijke en een deadline. Zorg er voor dat regelmatig geëvalueerd wordt of de geplande maatregelen/acties genomen zijn. En stuur wanneer nodig bij of beoordeel of de maatregelen het juiste effect hebben.

Tot slot: Toetsing en OR

Vergeet niet wanneer de RI&E grote aanpassingen heeft ondergaan om deze ook periodiek te laten toetsen door een gecertificeerd kerndeskundige. Daarnaast is het van belang dat de OR toestemming en inzage heeft in de RI&E en het plan van aanpak. Deze zult u dus ook regelmatig met de OR moeten delen.

Week van de RI&E

Dit artikel is speciaal samengesteld voor de ‘Week van de R&E’. Meer hierover vindt u op onze pagina ‘Week van de RI&E’.

Kent u alle risico’s voor uw personeel en uw materieel?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider

Voorbeelden uit de praktijk