Wijziging in eisen voor stofemissie

Per 1 augustus 2021 is er een wijziging doorgevoerd in de Activiteitenregeling. De wijziging omvat een actualisatie van een aantal voorschriften en het integraal vervangen van lijsten met stoffen die zijn opgenomen in de bijlagen 12a, 12b en 13 van deze regeling. De wijziging is met name relevant in relatie tot de algemene emissie eisen naar de lucht. De emissie verplichtingen kunnen gewijzigd zijn, doordat er wijzigen in de stoffenlijsten zijn doorgevoerd.

Vanuit de praktijk constateren wij met enige regelmaat dat bedrijven moeite hebben om de emissie verplichtingen vanuit het Activiteitenbesluit te interpreteren of zelfs niet op de hoogte zijn dat er emissieverplichtingen zijn.

In het activiteitenbesluit staan namelijk algemene eisen die voor zowel categorie B als C inrichtingen gelden terwijl er ook specifieke emissie eisen opgenomen zijn die van toepassing zijn op een specifieke activiteit zoals lassen die weer alleen gelden voor categorie B inrichtingen.

Borger & Burghouts kan u assisteren om deze verplichtingen in beeld te brengen door middel van een compliance toetsing te bepalen welke eisen gelden en te bepalen of u kunt aantonen dat hieraan voldaan wordt.

Een compliance audit laten uitvoeren?

Middels een risico-gestuurde aanpak leggen we de focus op waar het echt nodig is. Onze HSE adviseurs helpen u daar graag bij.

Toelichting op hoofdlijnen

Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS)

 • In afdeling 2.3 van het Activiteitenbesluit zijn de voorschriften met betrekking tot emissie van stoffen naar de lucht opgenomen. Deze afdeling geldt, met uitzondering van de zorgplicht voor ZZS stoffen, niet voor IPPC installaties.
 • Onder emissie van stoffen worden niet alleen stofvormige stoffen verstaan maar ook gassen.
 • In bijlage 12a van de Activiteitenregeling is per stof een stofklasse toegekend.
 • De emissie eisen zijn in tabel 2.5 van het Activiteitenbesluit terug te vinden waar voor die stofklasse de grensmassastroom en emissiegrenswaarde is vermeld. Indien deze grensmassastroom overschreden wordt dan moet aan de emissiegrenswaarde voldaan worden.
 • De grensmassastroom is de massa van de geëmitteerde stoffen per tijdseenheid.
 • De emissiegrenswaarde is de concentratie.
 • Bronnen kunnen vrijgesteld zijn indien deze een zeer geringe bijdrage leveren aan de totale emissie van die stof. In tabel 2.6 van het Activiteitenbesluit zijn deze vrijstellingsgrenzen voor de stofcategorieën vermeld. Hierin is per stofcategorie een jaarvracht bepaald waaronder de emissie van die bron buiten beschouwing gelaten mag worden.
 • Om na te gaan of de wijzigingen in de stoffenlijsten gevolgen hebben voor de emissie eisen zult u moeten nagaan of in uw bedrijfsvoering stoffen gebruikt worden die op de lijsten voorkomen.
 • Het merendeel van de wijzigingen heeft overigens betrekking op Zeer Zorgwekkende Stoffen.

Indien de stof een Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS) is dan kan in bijlage 12b een afwijkende grensmassastroom en emissiegrenswaarde voor die ZZS opgenomen zijn.

 • In bijlage 13 van de Activiteitenregeling zijn de ZZS opgenomen waarvoor een immissiegrenswaarde bepaald is.
 • Indien voor de ZZS een MTR-immissieconcentratie vastgesteld is (maximaal toelaatbare risico’s), dan mag deze concentratie niet overschreden worden.
 • In artikel 2.19 van de Activiteitenregeling is de te gebruiken rekenmethodiek voor het berekenen van die immissieconcentratie voorgeschreven.
 • Categorie C inrichtingen hebben voor ZZS verplichtingen om eens per 5 jaar aan het bevoegd gezag te rapporteren welke ZZS naar de lucht geëmitteerd worden en aan te geven welke mogelijkheden er zijn om emissies te voorkomen of te beperken. De inhoud van deze rapportage is vermeld in artikel 2.20 van de Activiteitenregeling. Deze (ZZS) rapportageverplichting is niet van toepassing op IPPC-installaties.

De verplichtingen voor uw organisatie in kaart brengen?

Met behulp van een compliance toetsing bepalen we samen welke eisen gelden voor uw organisatie en beoordelen aansluitend of hier aantoonbaar aan wordt voldaan. Sander vertelt u er graag meer over.

Ondersteuning nodig?

Ondanks de toelichting in dit artikel blijft het interpreteren van deze complexe regels lastig. Wilt u zekerheid of in uw bedrijfssituatie wordt voldaan aan de emissie eisen?  Neem dan gerust en geheel vrijblijvend eens contact op met Sander of één van de andere milieuadviseurs van Borger & Burghouts. Ze helpen u graag verder.

Sander Bergboer

Senior adviseur