Nieuwe ARIE-regeling voor meer bedrijven van toepassing vanaf 1 juli 2022

(Een actuelere versie over de ARIE-Regeling leest u hier.)

Er is een nieuw voorstel om het Arbeidsomstandighedenbesluit en de onderliggende regeling te wijzigen in verband met de introductie van een nieuwe opzet van de Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE). Deze nieuwe ARIE-regeling treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking en zal ervoor zorgen dat meer bedrijven onder de ARIE-regeling zullen vallen. Nieuwe ARIE-bedrijven hebben tot 1 juli 2023 de tijd om aan de verplichtingen van de ARIE te voldoen.

Hoofdlijnen van de wijziging

Bedrijven die een hoog intern risico voor de werknemers kennen, maar een te beperkte hoeveelheid gevaarlijke stoffen in huis hebben om een extern risico te geven, vallen buiten de werkingssfeer van het Brzo 2015 (Besluit Risico Zware Ongevallen). Het doel van de nieuwe ARIE-regeling is om deze bedrijven en inrichtingen met een hoog intern risico alsnog via deze regeling gelijksoortige verplichtingen op te leggen als bedrijven die wel binnen de scope van het Brzo 2015 vallen.

Verder wordt de aanwijssystematiek van gevaarlijke stoffen veranderd. In de oude ARIE-regeling werden stoffen gecategoriseerd door middel van een rekenmethode die door veel bedrijven als te ingewikkeld werd ervaren. In de nieuwe ARIE-regeling wordt gebruik gemaakt van een simpelere aanwijssystematiek die aansluit op die van het BRZO, waarbij CLP-categorieën van stoffen worden gelinkt aan een drempelwaarde zonder toepassing van een rekenmethode. De drempelwaarden zijn vooralsnog 30% van de huidige BRZO-drempelwaarden. (zie download conceptlijst)

Effect van de wijziging

De verwachting is dat met name veel extra MKB-bedrijven onder deze nieuwe regeling komen te vallen. Dit betekent onder meer dat deze bedrijven een aanvullende risico-inventarisatie en evaluatie zullen moeten uitvoeren inzake de beheersing van de risico’s van zware ongevallen. Verder moeten deze bedrijven een veiligheidsbeheerssysteem (VBS) en een intern noodplan opstellen en implementeren. Daarnaast moeten deze bedrijven ervoor zorgen dat ze een eenmalige melding aan de inspectie SZW doen.

Lijst gevaarlijke stoffen ARIE

Conceptversie

De impact van deze wijziging op uw organisatie?

Wilt u meer informatie over de impact van deze wijziging voor uw organisatie, denkt u dat uw bedrijf onder deze nieuwe ARIE-regeling valt of wilt u wellicht op een andere wijze ondersteuning bij het inperken van risico’s van werken met gevaarlijke stoffen? Leg uw vraagstuk gerust neer bij één van onze adviseurs.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider