Veiligheidsadviseur ADR

De aanleiding

Veel organisaties ontvangen, verzenden, of vervoeren gevaarlijke (afval)stoffen. Hiervoor moet worden voldaan aan de voorschriften die onder de Wet vervoer gevaarlijke stoffen over de weg of het zogenaamde ADR vallen. Indien een organisatie betrokken is bij het vervoer van gevaarlijk stoffen boven de aanwijsgrenzen dan is deze verplicht een gecertificeerde veiligheidsadviseur ADR aan te stellen of in te huren. De aanwijsgrens is in ieder geval van toepassing indien bij verzenden de zogeheten 1000-punten grens overschreden wordt. Indien aansluitend vervoer over zee plaatsvindt is naast het ADR ook de IMDG code van toepassing.

Een gecertificeerd veiligheidsadviseur ADR controleert of de organisatie voldoet aan de voorschriften uit het ADR, adviseert over werkzaamheden met het vervoer van gevaarlijke stoffen, stelt vast welke opleidingsniveau vereist is en stelt een wettelijk verplicht jaarverslag op.

Omdat het vervoer van gevaarlijke stoffen voor veel organisaties niet tot de corebusiness behoort, geven veel de voorkeur aan het inhuren van een veiligheidsadviseur.

Onze oplossing

Borger & Burghouts levert u deze veiligheidsadviseur ADR. Onze veiligheidsadviseur gaat stapsgewijs te werk. Stap 1 is de zogenaamde nul-audit, waarbij gecontroleerd wordt of aan de relevante voorschriften van het ADR voldaan wordt. Stap 2 is een verslag met de bevindingen en, indien gebreken zijn aangetroffen, verbeterpunten om deze gebreken ongedaan te maken. Deze controle wordt jaarlijks herhaald. Stap 3 is het jaarverslag ADR, waarin uw activiteiten op gebied van vervoer van gevaarlijke stoffen beschreven worden.

Aangezien uw medewerkers, die betrokken zijn bij het vervoer van gevaarlijke stoffen, aantoonbaar op de hoogte moeten zijn van de voorschriften van het ADR, verzorgt de veiligheidsadviseur ook een passende training op maat . De veiligheidsadviseur ADR is immers exact op de hoogte van uw bedrijfssituatie en kan dus goed inschatten welk kennisniveau voor het uitvoeren van de taken vereist is. Verder fungeert de veiligheidsadviseur als een vraagbaak en houdt hij u op de hoogte van eventuele wijzigingen in het ADR, die voor u relevant zijn.

De veiligheidsadviseurs van B&B zijn eveneens op de hoogte van de IMDG voorschriften. De voorschriften met betrekking het samen laden van verschillende gevaarlijke stoffen zijn bij het zee vervoer strikter dan de voorschriften van het ADR.

Voordelen

  • Inzicht in de mate waaraan de organisatie voldoet aan haar verplichtingen uit de ADR
  • Praktische tips om eventuele tekortkomingen weg te werken
  • Personeel weet door praktische opleiding precies wat zij moet doen
  • Jaarverslag voldoet aan de wettelijke eisen
  • Gedurende het jaar een ervaren adviseur beschikbaar als vraagbaak

Voorbeelden uit de praktijk

Heeft u (tijdelijk) ondersteuning nodig van een veiligheidsadviseur ADR?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Hans Been

Senior adviseur