Alles wat u moet weten over de nieuwe ARIE-regeling

De nieuwe ARIE-regeling

De Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (ARIE) is een regeling in het Arbeidsomstandighedenbesluit en de Arbeidsomstandighedenregeling en is op 1 januari 2023 in gegaan. 

De wetgever wil ongevallen met gevaarlijke stoffen voorkomen of de gevolgen daarvan zoveel mogelijk te beperken. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen. Zij zijn verplicht om periodiek een Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie uit te voeren. 

ARIE-plichtig? Dan is 1 januari 2024 de deadline

Bent u ARIE-plichtig? Dan heeft u tot en met 31 december 2023 om te voldoen aan de verplichtingen. Waaronder:

 • Het systematisch identificeren en evalueren van de gevaren en risico’s dit moet gebeuren aan de hand van schriftelijk vastgelegde procedures;
 • Het schriftelijk vastleggen van de scenario’s voor mogelijke zware ongevallen;
 • Het inrichten en onderhouden van een veiligheidsbeheerssysteem;
 • Het opstellen van een intern noodplan.

Het bedrijf moet zich laten ondersteunen/bijstaan door een deskundige (gecertificeerd HVK-er) voor de volgende onderdelen:

 • Opstellen en vastleggen van beleid;
 • Opstellen en vastleggen van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie inclusief toetsing;
 • Opstellen vastleggen van de beschrijving (identificeren en evalueren van gevaren en risico’s);
 • Het opstellen en implementeren van een veiligheidsbeheerssysteem;
 • Het opstellen en vastleggen van een intern noodplan inclusief toetsing;
 • Het doorvoeren van wijzigingen.

Zo kunnen wij u helpen

Hoe wij u kunnen helpen? We starten met het invullen van de ARIE-calculator,  op basis van de gevaarlijke stoffen die binnen uw bedrijf aanwezig (kunnen) zijn. Als daaruit blijkt dat u ARIE-plichtig bent helpen we u invulling te geven aan de eerdergenoemde verplichtingen.

U heeft op dit moment al procedures en instructies binnen uw bedrijf. En misschien zelfs al wel een managementsysteem volgens ISO 14001 en/of ISO 45001. Om die reden starten we na het doen van de melding aan de Nederlandse Arbeidsinspectie met een GAP-analyse om te beoordelen in hoeverre het bestaande managementsysteem en/of de procedures en instructies voldoen aan de vereisten uit SEVESO III Bijlage III en de NTA 8620.

Het resultaat van deze beoordeling is een overzicht van alle onderdelen uit SEVESO III en NTA 8620 die inhoudelijk aangepast of opgesteld moeten worden. Dat is het vertrekpunt voor de implementatie van het Veiligheidsbeheerssysteem.

Daarnaast helpen we u bij het opstellen van scenario’s op basis van de uitkomsten van de identificatie en evaluatie van de gevaren en risico’s. En bij het opstellen dan wel aanpassen van het intern noodplan.

De ARIE-calculator van B&B

Ondanks dat het eenvoudiger geworden is, is het behoorlijk ingewikkeld om te beoordelen of u ARIE-plichtig bent. Om die reden hebben wij de ARIE-calculator ontwikkeld. In deze calculator worden van alle (categorieën) gevaarlijke stoffen de hoeveelheden die het bedrijf heeft of kan hebben ingevoerd. Vervolgens komt daar een score uit die aangeeft of uw bedrijf ARIE-plichtig is.

Bent u een BRZO-/Sevesoorganisaties? Lees dan eerst ons artikel over De impact van de ARIE-regeling voor BRZO organisaties.

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk

Bedrijven dienen zelf na te gaan of de ARIE-regelgeving op hen van toepassing is. Een specialist van Borger & Burghouts kan u erbij ondersteunen.

Veel gestelde vragen over de ARIE-regeling

ARIE staat voor Aanvullende Risico-Inventarisatie en -Evaluatie en is een regeling in het Arbeidsomstandighedenbesluit en – regelging. De ARIE-regeling geldt voor bedrijven die werken met grote hoeveelheden stoffen en die daardoor vergelijkbare risico’s hebben als bedrijven die onder het BRZO 2015 vallen.

De nieuwe ARIE-regeling is sinds 1 januari 2023 inwerking getreden. Bedrijven moeten zelf controleren of zij ARIE-plichtig zijn, door te toetsen of zij de gestelde drempelwaarde(n) overschrijden. Is dat het geval? Dan moet een bedrijf zich melden bij de Nederlandse Arbeidsinspectie en heeft zij tot en met 31 december 2023 de tijd om aan de verplichtingen te voldoen.

De categorieën en drempelwaarden van gevaarlijke stoffen die onder de ARIE-regeling vallen zijn opgenomen in Bijlage 0 van de Arboregeling. Een bedrijf moet inventariseren welke (categorieën) gevaarlijke stoffen het bedrijf in huis heeft en in welke hoeveelheden. Vervolgens moet worden getoetst of de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uitkomen. Deze drempelwaarden zijn opgenomen in Bijlage 0 deel І en ІІ van de Arboregeling.

Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen boven de drempelwaarden uit? Dan is het bedrijf ARIE-plichtig.

Komen de hoeveelheden gevaarlijke stoffen niet boven de drempelwaarden uit? Dan is het bedrijf niet ARIE-plichtig. Wél moet het bedrijf de sommatieregel toepassen die is opgenomen in Bijlage 0 deel ІІI van de Arboregeling. Deze regel houdt in dat van alle (categorieën van) gevaarlijke stoffen binnen het bedrijf de hoeveelheden gedeeld door de drempelwaarden bij elkaar opgeteld moeten worden. Als de som van die hoeveelheden boven de 1 is, valt het bedrijf toch onder de ARIE-regeling.

Allereerst moet het bedrijf zich melden bij Arbeidsinspectie. Deze verplichting geldt ook voor bedrijven die op dit moment als BRZO-bedrijf zijn aangemerkt.

Na de melding moet het bedrijf voldoen aan de volgende verplichtingen:

 • Het vaststellen van beleid bedoeld om risico’s van zware ongevallen te beheersen (PBZO);
 • Het systematisch identificeren en evalueren van de gevaren en risico’s, aan de hand van schriftelijk vastgelegde procedures;
 • Het schriftelijk vastleggen van de scenario’s voor mogelijke zware ongevallen;
 • Het inrichten en onderhouden van een veiligheidsbeheerssysteem;
 • Het opstellen van een intern noodplan.

Het bedrijf moet zich laten ondersteunen/bijstaan door een deskundige (gecertificeerd HVK-er) voor de volgende onderdelen:

 • Opstellen en vastleggen van beleid;
 • Opstellen en vastleggen van de aanvullende risico-inventarisatie en -evaluatie inclusief toetsing;
 • Opstellen vastleggen van de beschrijving (identificeren en evalueren van gevaren en risico’s);
 • Het opstellen en implementeren van een veiligheidsbeheerssysteem;
 • Het opstellen en vastleggen van een intern noodplan inclusief toetsing;
 • Het doorvoeren van wijzigingen.

Door de nieuwe aanwijsmethodiek zijn BRZO-/Seveso bedrijven ook ARIE-plichtig, wanneer bij hen sprake is van gevaarlijke stoffen die boven de ARIE drempelwaarden uitkomen. Het is niet de bedoeling dat BRZO bedrijven met dubbele verplichtingen worden belast. Daarom is (in artikel 2.4 Arbobesluit) aangegeven aan welke verplichtingen de BRZO-/Seveso-bedrijven al werden geacht te voldoen.

Er wordt een verschil gemaakt tussen hogedrempelinrichtingen en lagedrempelinrichtingen. Voor de hogedrempelinrichtingen geldt dat zij al aan nagenoeg alle verplichtingen voldoen van de ARIE-regeling. Voor de lagedrempelinrichtingen komen er twee verplichtingen bij, namelijk het opstellen van een intern noodplan en scenario’s.

Lees ook ons artikel over De impact van de ARIE-regeling voor BRZO organisaties.

Een inspectie van ARIE-bedrijven is vergelijkbaar met het proces voor BRZO-bedrijven. Dit komt omdat de verplichtingen vergelijkbaar zijn. Het verschil is dat ARIE-inspecties alleen door de Nederlandse Arbeidsinspectie worden uitgevoerd en dat ze meestal minder tijd in beslag nemen.

Tijdens een inspectie bekijken inspecteurs hoe het bedrijf de risico’s van het werken met gevaarlijke stoffen heeft beoordeeld en welke maatregelen zijn getroffen om de gevolgen daarvan te beperken. Er wordt ook gekeken naar het veiligheidsbeheerssysteem. De bevindingen worden altijd vastgelegd, hierin worden ook eventuele overtredingen opgenomen.

Staat uw vraag hier niet bij?

Neem gerust contact op met Floor. Zij helpt u graag verder.

Ondersteuning nodig?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij denken graag met u mee.

Floor Ham

Senior adviseur – Teamleider