Aanvragen omgevingsvergunning

De aanleiding

De werkingssfeer van het Activiteitenbesluit is de afgelopen jaren steeds verder uitgebreid. Net nu we daaraan min of meer gewend zijn staat de volgende wijziging al weer voor de deur. De Omgevingswet doet haar intrede. Wat is hiervan het gevolg voor uw vergunningensituatie?

Duidelijk is al wel dat steeds minder bedrijfsmatige activiteiten in Nederland vergunningplichtig zijn. Ook is al duidelijk dat het doorzien van de gehele vergunningensituatie voor bedrijven steeds complexer wordt. Een ware puzzel, die toch zeker essentieel is voor het kunnen voortbestaan van de organisatie.

Onze oplossing

Borger & Burghouts heeft een methodiek ontwikkeld die bedrijven in staat stelt grip te krijgen en te houden op de vergunningsituatie van een specifieke locatie. Deze methodiek bestaat uit een vijftal fasen:

  1. In kaart brengen milieurelevante bedrijfsactiviteiten en gewenste vergunningensituatie, zodat de gewenste “milieugebruiksruimte” kan worden vastgesteld;
  2. Vaststellen juridisch kader dat samenhangt met de bedrijfsactiviteiten. Door voorafgaand aan de daadwerkelijke aanvraag om een vergunning dit juridisch kader al vast te stellen kan het bedrijf tijdig weloverwogen keuzes maken ten aanzien van de gewenste gebruiksruimte;
  3. Overleg met het bevoegd gezag en toetsen aan indieningsvereisten. Dit overleg wordt gebruikt om afspraken te maken over de aan te leveren informatie en de gewenste vergunningsituatie;
  4. Opstellen en indienen van (concept) vergunningaanvraag;

5. Beoordelen ontwerpbeschikking. Het is van groot belang de ontwerpbeschikking te toetsen op haalbaarheid voor uw organisatie, daar u vanaf moment van vergunningverlening gehouden bent de gestelde voorschriften na te leven.

Voordelen

  • Vroegtijdig inzicht in de (on)mogelijkheden ten aanzien van uw milieugebruiksruimte;
  • Volledige aanvraagprocedure (inclusief eventueel noodzakelijk uit te voeren technische onderzoeken) in handen van ervaren adviseurs;
  • Open dialoog met het bevoegd gezag zodat u tijdens de procedure niet onaangenaam verrast wordt;
  • Inzicht in vergunningsvoorschriften tijdens de aanvraagprocedure maakt dat u tijdig kunt inspelen.

Voorbeelden uit de praktijk

Wilt u ook blijvend volledige grip houden op uw vergunningssituatie?

Leg uw vraagstuk voor aan onze experts, wij adviseren u graag.

Sander Bergboer

Senior adviseur