Wijziging Arbeidsomstandighedenbesluit omtrent explosieveiligheid

Begin 2020 heeft er een wijziging plaatsgevonden in het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 3.5e) die ogenschijnlijk klein lijkt maar daarentegen wel grote gevolgen kan hebben voor de bedrijfsvoering. Het betreft een aanpassing van slechts één woord: “geen andere eisen” wordt “geen aanvullende eisen”.

Explosieveiligheid

Elk bedrijf dat te maken heeft met een (potentieel) explosiegevaarlijke omgeving is verplicht om een aanvullende risico inventarisatie uit te voeren, oftewel het Explosieveiligheidsdocument (EVD). In dit EVD wordt onder andere beschreven en beoordeeld hoe waarschijnlijk de kans op een explosie is, de aanwezige installaties, de omvang van de gevolgen, zone-gebieden en de te nemen maatregelen.
Een aantal verplichte maatregelen staan al beschreven in artikel 3.5e van het Arbobesluit en zijn daarmee dus ook wettelijk verplicht. Eén van deze verplichte maatregelen is om in gezoneerde (explosiegevaarlijke) gebieden, explosieveilige apparaten en beveiligingssystemen te gebruiken conform de juiste zone (0/20, 1/21, 2/22).

Verkeerde interpretatie

De verplichting om explosieveilige apparaten te gebruiken in explosiegevaarlijke gebieden (zone-gebieden) was dus altijd al de insteek van de Wetgever. Maar vanwege een verkeerd geformuleerde zin is dit door velen verkeerd geïnterpreteerd. De verwarring is ontstaan doordat er in het verleden stond: “voor zover het explosieveiligheidsdocument op basis van de beoordeling, bedoeld in artikel 3.5c, eerste lid, geen andere eisen stelt, worden in de gevarenzones apparaten en beveiligingssystemen gebruikt overeenkomstig de apparatencategorie…”.
Daarmee is men er dus vanuit gegaan dat er van dit voorschrift afgeweken mocht worden door andere eisen te stellen. Veelal werden er dan bijvoorbeeld fotocamera’s meegenomen in aangemerkte zone-gebieden met de maatregel van een persoonsgebonden meter om de explosiegrens te bewaken.

Na de wijziging

De tekstuele aanpassing van “andere eisen” naar “aanvullende eisen” zorgt ervoor dat de verplichting nu aangeeft dat er altijd gewerkt moet worden (indien beschikbaar) met explosieveilige apparaten. Dit dient ook zo beschreven te worden in het EVD. Materialen die EX-geschikt zijn krijgen een logo zoals hiernaast te zien. Daarbovenop mogen er uiteraard nog steeds aanvullende maatregelen worden genomen zoals persoonsgebonden meters.
Voor apparaten die nog niet in een explosieveilige uitvoering beschikbaar zijn dienen altijd aanvullende maatregelen te worden getroffen die in het EVD worden beschreven.

Meer weten over deze verandering?

Neem contact op met Floor Ham of Airin Papapicco

Meld u aan voor de nieuwsbrief van B&B en ontvang elk kwartaal vergelijkbare artikelen in uw mailbox. Of volg ons op LinkedIn