Stikstof problematiek

Aanpak

Indien de activiteiten van een bedrijf leidt tot een relevante stikstof depositie in een Natura 2000 gebied, dan dient het bedrijf hiervoor een vergunning in het kader van de Wet Natuurbescherming te hebben om deze activiteiten te mogen uitvoeren. In Nederland zijn 161 gebieden aangewezen als Natura 2000 gebied. Voor een Natuurbeschermingswet vergunning is de provincie het bevoegde gezag.

Sinds de uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 is het Programma Aanpak Stikstof (PAS) niet meer van toepassing. In het PAS was een norm voor de stikstofdepositie bepaald, door de uitspraak van de Raad van State is daarmee ook de norm voor stikstof depositie te komen vervallen. Het gevolg daarvan is dat er geen extra stikstof op een overbelast Natura 2000 gebied bij mag komen. Hierdoor zijn alle nieuwe ontwikkelingen die (extra) stikstof uitstoten verboden.

Naturea 2000 gebieden in2021

Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming is 1 januari 2020 op een aantal onderdelen gewijzigd als gevolg van de Spoedwet aanpak Stikstof. Een aantal bedrijven zijn het afgelopen jaar met de gevolgen van de spoedwet  geconfronteerd doordat gedeputeerde staten een inschatting hebben gemaakt van de stikstofdepositie van het bedrijf.  Indien uit deze inschatting naar voren is gekomen dat de stikstofdepositie hoger is dan nul is het bedrijf verzocht de stikstof emissie nauwkeurig in beeld ter brengen. En waar nodig een natuurbeschermingsvergunning aan te vragen.

Door de verandering in de regelgeving, is er onduidelijkheid ontstaan of de stikstofemissie nu als een nieuwe emissie moet worden beschouwd of dat als een bestaande (bestaand recht) emissie moet worden gezien. In veel gevallen zal de stikstof emissie van een bedrijf immers veroorzaakt worden door al lang bestaande stookinstallatie en/of emissies van brandstofmotoren.

De stikstofdepositie dient rekenkundig met de Aerius Calculator bepaald te worden. Een vernieuwde versie van de Aerius calculator is in oktober 2020 beschikbaar gesteld.

Ondersteuning nodig?

Indien u geconfronteerd wordt met de gevolgen van de spoedwet aanpak Stikstof kan Borger & Burghouts u van dienst zijn met het bepalen van de stikstofdepositie of u begeleiden in het juridische proces om een beroep te doen op bestaande rechten.

Hans Been

Senior adviseur