Inspectie SZW in 2021

Hoe het SZW gaat handhaven in 2021 staat in het jaarplan 2021

Het aankomende jaar 2021 wordt het derde uitvoeringsjaar van het Meerjarenplan 2019–2022 van de Inspectie SZW. Eerder dit jaar heeft de Inspectie al een midterm review van dit Meerjarenplan uitgevoerd. Waar nodig is de verdeling van inspectiemiddelen herijkt. Daarnaast heeft de coronacrisis een grote impact op het werk. De Inspectie heeft daarom haar werkwijze en activiteiten aangepast. In het onlangs gepresenteerde jaarplan van 2021 beschrijft de Inspectie hoe zij de resultaten en effecten voor komend jaar wil bereiken.

De huidige situatie rondom covid-19 leidt tot risico’s voor gezond en veilig werken. De Arbeidsomstandighedenwet bepaalt echter dat werkgevers een zorgplicht hebben voor een veilige en gezonde werkplek voor hun werknemers. In algemene zin toetst de Inspectie de naleving van de genoemde zorgplicht. Zij kan hierin handhavend optreden.
Op grond van de ‘Tijdelijke wet maatregelen covid-19’ krijgt de Inspectie meer handhavingsinstrumenten, met de mogelijkheid om werkzaamheden stil te leggen als de werkgever de noodzakelijke maatregelen in ernstige mate niet neemt. Samenwerking met regionale en gemeentelijke overheden is meer dan voorheen belangrijk.

Ook de bestaanszekerheid van werkenden en ondernemers staat door corona onder druk. De macro-economische maatregelen van het kabinet zijn van ongekende omvang om de (financiële) gevolgen voor werkenden en bedrijven te beperken. Via haar stelselbrede toezicht signaleert de Inspectie risico’s die voortkomen uit de uitvoering van de steunmaatregelen, de benodigde controles achteraf en de toestroom van nieuwe uitkeringsgerechtigden.

De extra middelen die vanuit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld zal voor een deel ten goede komen aan de uitbreiding van het aantal inspecteurs en rechercheurs. De aandacht zal hier met name liggen op het gebied van eerlijk werk, met risico’s zoals schijnconstructies, arbeidsuitbuiting, illegale tewerkstelling en onderbetaling.
Daarnaast draagt in 2021 de extra capaciteit bij aan het herstellen van de balans tussen enerzijds ongevalsonderzoeken, klachten en meldingen en anderzijds preventieve inspecties op het domein van gezond en veilig werk. In 2021 zijn de effecten zichtbaar van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek. Deze aanpak wordt in 2021 volop doorontwikkeld.

Download ‘Jaarplan 2021’

Bron: inspectieszw.nl